ADATKEZELÉSI

TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Adatkezelési Tájékoztató rögzíti a MARIANNA HERRHOFER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (székhely: 1067 Budapest, Szondi utca 9/A fszt.; cégjegyzékszám: 01-09-924926; képviselő: Balázs Józsefné; a továbbiakban: „TÁRSASÁG” vagy „ADATKEZELŐ”) által alkalmazott adatvédelmi és – kezelési elveket, és a Társaság adatvédelmi és – kezelési politikáját, amelyet a Társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató a Felhasználók által, a honlapon (www.mariannaherrhofer.com), illetve a webshopon (www.webshop.mariannaherrhofer.com) önkéntesen, a Társaság által nyújtott szolgáltatások igénybevétele érdekében megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR, az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.338504), a Polgári Törvénykönyvről szóló. 2013 évi V. törvény (a továbbiakban:„PTK.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban:„GRTV.”) rendelkezései.

Az Adatkezelési Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre az Adatkezelési Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

Adatkezelés”: személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

Adatkezelő”: az a személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza

Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatfeldolgozó”: a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók lehetnek:

- MARIANNA HERRHOFER KFT, 1067 Budapet, Szondi utca 9/A fszt.

- Royalsprint Futárszolgálat Budapest,1097 Budapest Gubacsi út 32.

- Unicredit Bank Hungary Zrt. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., 1242 Budapest Pf. 386

- Google Inc.1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 3 California 94043, USA

- Facebook.com

- Instagram.com

- Youtube.com

Honlap”: az Adatkezelő által üzemeltetett www.mariannaherrhofer.com, és a www.webshop.mariannaherrhofer.com internetes oldal.

Szolgáltatás(ok)”: az Adatkezelő által üzemeltetett valamint az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a honlapon, és a webshopon keresztül.

Felhasználó”: az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokat igénybe veszi, és ennek keretében megadja az alább felsorolt adatait. ( Név, cégnév, szállítási cím, számlázási cím, e-mail cím, telefonszám)

Adatkezelési Tájékoztató”: az Adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztatója.

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Ha a Felhasználó valamely honlap felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét. A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan, egyes szolgáltatások tekintetében kezelheti az alábbi adatokat:

Webshop-os vásárlás, hírlevél szolgáltatásra történő feliratkozás, reklamációkezelés :

- e-mail cím;

- név;

- cégnév;

- cím;

- szállítási cím, amennyiben különbözik a számlázási címtől;

- mobiltelefonszám.

Kapcsolatfelvétel: Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő részére e-mailt vagy postai úton levelet küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail címét, amennyiben megadta, úgy címét és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

ADATOK KÖRE

Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t, azaz sütiket) helyezhet el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. 2015. október 1-től az EU-s jogszabályokhoz igazodva a weboldalakon kötelező a Felhasználó beleegyezését kérni, ha a weboldal cookie-kat helyez el a látogató gépén.

Az Adatkezelő személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, cookie-k alkalmazásával a következő Személyes adatokat kezeli: demográfiai adatok (a fent hivatkozott adatok alapján) valamint érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).

A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó

külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA

Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:

Webshopos vásárlás, és szolgáltatások:

- termékek értékesítése;

- termék kézbesítése;

- szolgáltatások teljesítése;

- közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eseményértesítő stb.);

- hírlevélre történő feliratkozás;

- a Felhasználóval való kapcsolattartás;

- a Felhasználók jogainak védelme;

- az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.

- egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása;

- egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;

- reklamációkezelés

Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel.

Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a honlap használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Adatkezelő a Felhasználó által a honlapra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás illetve jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

A tartalomszolgáltatás keretében történő Adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán kívül egyes esetekben a tájékoztatáshoz és a véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása, a jogszabályok által meghatározott keretek között.

A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat az érintett természetesen személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

A Felhasználó által a megadott felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli. Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatok jogosultságát megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, címről illetve az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe Szolgáltatást E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel, szolgáltatás igénybevételekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet, címet vagy egyéb adatot regisztrálta és az adatokat megadta.

AZ ADATKEZELÉS ELVEI, MÓDJA

Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötte használja fel.

Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, amennyiben a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel, ugyanakkor az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse.

A 16 életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.

Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek át nem adja.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról illetve törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.

A MARIANNA HERRHOFER Kft. kinevezett Adatvédelmi tisztviselője Kazi Laura.

AZ ADATKEZELÉSEK IDŐTARTAMA

Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb 7 napig tárolja.

A Felhasználó által kizárólag kapcsolatfelvétel vagy reklamációkezelés céljából küldött e-mailek és postai úton megküldött levelek esetén, a megkeresett Adatkezelő az e-mail címet, vagy levélben esetlegesen megjelölt címet, a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig

A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a Szolgáltatásról le nem iratkozik, egyébként nem kéri a Személyes adatok törlését, a megadott hozzájárulását vissza nem vonja, vagy az Adatkezelő a Szolgáltatás nyújtását be nem fejezi. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelő rendszereiből vissza nem idézhető módon törlésre kerül.

A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a Szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a Szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában egyes Szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni

Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó

Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy

polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni.

Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja.

A FELHASZNÁLÓ JOGAI, ÉRVÉNYESÍTÉSÜK MÓDJA

A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és amennyiben igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson hozzáférést, különösen az alábbiakra tekintettel az alábbiakra:

- az Adatkezelés céljai;

- az érintett Személyes adatok kategóriái;

- azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

- adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

- az Felhasználó azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

- a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

- ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

- az esetleges automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen Adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

A Felhasználó Személyes adatai kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@mariannaherrhofer.com e-mailcímre küldött email-ben tájékoztatást kérhet.

A levélben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Felhasználó a megadott e-mail címéről küldi és igazolja, hogy az e-mail cím a Felhasználóhoz tartozik.

A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását.

Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.

Az Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok az Adatkezelő fenti e-mail címére írt e-mail útján módosíthatók Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését

Az Adatkezelő által küldött hírlevelek, eseményértesítők az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait törli. A GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján az érintett jogosult a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulást bármely időpontban visszavonni az alábbiak szerint: Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását.

A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha - az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő, a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és az Adatkezelő által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen

- ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;

- ha, az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy

- ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

Amennyiben az Adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a Felhasználót az Adatvédelmi incidensről. A Felhasználót nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

- az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az Adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

- az Adatkezelő az Adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

- a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján tájékoztatja az Adatkezelő, vagy olyan hasonló intézkedést hoz, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását

ADATFELDOLGOZÁS

Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban fentebb nevesített Adatfeldolgozókat veszi igénybe

Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját.

Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával a Felhasználó kifejezetten elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő továbbítsa Személyes adatait az Adatfeldolgozók részére

ADATTOVÁBBÍTÁS LEHETŐSÉGE

Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön, eseti hozzájárulása nélkül végezhető, mivel ezen adattovábbítás tekintetében a Felhasználó megadja kifejtett és egyértelmű hozzájárulását jelen Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásával Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik –

Kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatásának biztosítása céljából adat továbbítási nyilvántartást vezet.

AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

A Felhasználó a honlapra történő következő belépéssel elfogadja az Adatkezelési Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai is az info@mariannaherrhofer.com e-mail címen.

A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adat- védelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor

22/c.; telefon: +36- 1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ; honlap: www.naih.hu ) fordulhat.

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek ) Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Budapest, 2018. május 25.

Bármilyen kérdése lenne, forduljon hozzánk bizalommal,

MARIANNA HERRHOFER Kft.

1067 Budapest, Szondi utca 9 .

Telefon: +3620-777-7544

E-mail: info@mariannaherrhofer.com